Doorzoek site

Bestellen per telefoon: 020-7084-088

U bent momenteel op:

 

bel me terug

 

 

 

 

3d videobril shop

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
 

Klantenservice

Retouren
Bestellingen kunnen volgens het retourrecht worden geretourneerd. Hiervoor dient u per email (info@relaxview.nl) binnen 14 dagen na ontvangst een retournummer op te vragen. Uw ontvangt een retournummer en het bijbehorende retouradres. Beiden dienen op de retouradressering te worden aangegeven. De goederen dienen in nieuwe staat, zonder beschadigde verpakking (normaal geopend), geretourneerd te worden. Retourzendingen zonder retournummer worden niet aangenomen als ze bij ons worden aangeboden. Dit geldt ook voor retourzendingen die niet naar het te verstrekken retouradres worden verzonden. TNT stuurt uw pakket alleen weer naar u terug indien uw afzenderadres op de verpakking is opgenomen. Wij betalen u na retourontvangst de factuurwaarde zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen, terug per bank.

Algemene Voorwaarden relaxView B.V.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van relaxView B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. relaxView B.V. heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van relaxView B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door relaxView B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Aanbiedingen/overeenkomsten Alle aanbiedingen van relaxView B.V. zijn vrijblijvend en relaxView B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door relaxView B.V.. RelaxView B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt relaxView B.V. dit mee binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling.
Een aantal van de producten (zoals specifieke opdrachten voor u op maat, kleur of naam gemaakt) wordt aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Prijzen
Prijzen genoemd in de relaxView internetwinkel zijn inclusief 19% B.T.W en inclusief verwijderingkosten. Alle prijzen in de relaxView internetwinkel zijn in Euro’s.

Levertijden
• Producten die voorradig zijn zal relaxView B.V. standaard leveren binnen 1-7 werkdagen.
Mocht het zo zijn dat door het niet voorradig zijn van producten de leveringstijd zal worden overschreden, krijgt u hiervan zo snel mogelijk bericht.
• Opdrachten die via Bank/Giro worden geplaatst, verzenden wij op de eerste dag nadat uw betaling op het rekeningnummer van relaxView B.V. te Amsterdam is ontvangen.
• De levertijd van de bestelde artikelen bedraagt uiterlijk 30 werkdagen ingaande op de dag van de ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer zal duren dan deze 30 dagen, zal relaxView B.V. onmiddellijk de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Indien dit voor de klant een probleem vormt, kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Indien de klant akkoord gaat, gaat de nieuwe verwachte levertijd in. Eventuele gedane betalingen worden in geval van ontbinding zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan de koper terugbetaald.

Reclames en aansprakelijkheid
• U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u relaxView B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier(4) dagen na de aflevering op de hoogte, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, via de website onder ‘service’. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, stelt relaxView B.V. zich garant het desbetreffende product na retournering direct te vervangen.
• Bestellingen kunnen volgens het retourrecht worden geretourneerd. Hiervoor dient u per email (info@relaxview.nl) binnen 14 dagen na ontvangst een retournummer op te vragen. Uw ontvangt een retournummer en het bijbehorende retouradres. Beiden dienen op de retouradressering te worden aangegeven. De goederen dienen in nieuwe staat, zonder beschadigde verpakking (normaal geopend), geretourneerd te worden. Retourzendingen zonder retournummer worden niet aangenomen als ze bij ons worden aangeboden. Dit geldt ook voor retourzendingen die niet naar het te verstrekken retouradres worden verzonden. TNT stuurt uw pakket alleen weer naar u terug indien uw afzenderadres op de verpakking is opgenomen. Wij betalen u na retourontvangst de factuurwaarde zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen, terug per bank. De kosten en risico inzake de retourzending zijn voor uw rekening.

Garanties
• relaxView B.V. staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
• Alle defecten die door uw eigen toedoen zijn ontstaan, zoals ongelukken, verkeerde installatie van een product, water/vuurschade, vallen niet onder de fabrieksgarantie. Alle modificaties die na levering aan u op het product zijn uitgevoerd, leidt tot het wegvallen van de garantie.
• Alle door relaxView B.V. geleverde elektronische producten hebben een de algemeen gehanteerde fabrieksgarantie van 12 maanden, als niet anders aangegeven. Dit houdt in dat de producten, die binnen die periode gebreken gaan vertonen anders dan redelijkerwijs is te verwachten (conform de algemeen geldende definities in fabrieksgarantie), aan RelaxView B.V. gemeld dienen te worden.
• De fabrieksgarantie termijn gaat in vanaf de datum dat de klant zich registreert voor deze garantie via ‘service’ op www.relaxview.nl. Als dit niet gebeurd is, wordt als ingangsdatum gehanteerd, de datum die in de welkomstbrief – die bij elk product gevoegd wordt - vermeld is.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan RelaxView B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Bestellingen en communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en relaxView B.V., dan wel tussen relaxView B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en relaxView B.V., is relaxView B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van relaxView B.V.
Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u relaxView B.V. hiervan op de hoogte te stellen via info@relaxview.nl. Eventuele onjuistheden van door relaxView B.V. aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan relaxView B.V. worden gemeld.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft relaxView B.V.. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat relaxView B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan relaxView B.V. en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

klachten- en geschillenprocedure
• Klachten en opmerkingen kunt u per mail via de module ‘service’op de site www.relaxview.nl aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan binnen 4 werkdagen na ontvangst contact met u opnemen om te proberen de klacht en opmerking naar uw tevredenheid op te lossen.
• Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. relaxView B.V. onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper of van de vestigingsplaats van relaxView B.V..
• RelaxView B.V. zal aan Consumentenbond medewerking verlenen bij het oplossen van geschillen.

De wet- en regelgeving
• RelaxView B.V. houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumenten- en privacy-wetgeving.

Gegevensbeheer en privacy
• Wanneer u bij relaxView B.V. een bestelling doet is het uiteraard noodzakelijk dat u ons gegevens verstrekt die wij nodig hebben om het product bij u te doen aankomen.
• De door u aan relaxView B.V. verstrekte informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
• RelaxView B.V. biedt de klant de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. De koper kan daarvoor een e-mail of brief sturen waarna de gegevens van de koper uit het mailingbestand van relaxView B.V. zal worden verwijderd. Reclame of nieuwsbrieven worden overigens alleen op eigen aanvraag toegezonden.
• Mocht u als klant uw gegevens willen inzien, corrigeren of laten verwijderen dan kunt u via email (info@relaxview.nl) aan ons melden.

Speciale situaties
• RelaxView B.V. houdt zich ten allen tijde het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van relaxView B.V..
• Als een bestelling in beslag wordt genomen door de douane, beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer probeert relaxView B.V. altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf. Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde product. Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt!

Mocht u nog vragen hebben over uw bestelling of onze artikelen of wilt u nog ergens anders informatie over hebben, aarzel dan niet en neem contact met ons op.

relaxView B.V.

mail correspondentie: info@relaxview.nl